t_bone: (Default)
[personal profile] t_bone


Епізод 1. Перерва 

Моторний парк контингенту Сил Самооборони Японії. Чутно солдатську лайку, шипіння зварювального пальника та верещання електричної дрилі. Із коробу, пофарбованого в зелений з надписом «Мейд Ін Ю-ЕС-ЕЙ» на боці,тихенько жаліються на долю надто інтелектуальні мінометні міни. Під легковою тойотою лежить Бато. Він відключив оптичні рецептори та тихо куняє.

Входить Майор одягнена у зручну чорну майку-алкоголічку та камуфляжні штани.

Майор: Бато! Гей, Бато! Ти вже полагодив мого сервера?

                Майор помічає Бато й пиздячить важким мілітарним черевиком по кузову тойоти. Від гуркоту Бато одразу прокидається.

Бато: Що? Га?

Майор: Прокидайся, солдат, бо придушу. Кажу, сервера полагодив, ну?

Бато: *роздратовано* Трясця тобі, курво! В мене перерва! Маю право за КЗПП, п’ять хвилин на кожну годину!

Майор: Ще раз таку хуйню почую, підеш в мене насіння на базарі торгувати. Тож треба таке, права він має. Нумо ґармбаруй!
----------------

                Ґамбарувати (дієслово, недок. вид) – працювати плідно та самовіддано. Також використовується як побажання успіху, наприклад: «Ну добре, куме, я піду, а ви тут ґамбаруйте».

From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

t_bone: (Default)
T-Bone

May 2017

S M T W T F S
  1 2 3 4 56
7891011 12 13
1415 1617181920
21222324252627
28293031   

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 22nd, 2017 12:43 am
Powered by Dreamwidth Studios